Revisjon av gravplassvedtektene i Steinkjer kommune

Revisjon av gravplassvedtektene i Steinkjer kommune

Steinkjer kirkelige fellesråd har foretatt en revidering av «Kirkegårdsvedtekter for Steinkjer kommune«. De nye vedtektene, som nå går under navnet «Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune» vil bli behandlet i fellesrådets møte i september og deretter oversendt Nidaros bispedømme for godkjenning.

Det er ikke store endringer i forhold til de gamle vedtektene, men språket er litt modernisert og man har tatt høyde for samfunnsendringen som har funnet sted siden vedtektene ble utarbeidet.

Så fort de reviderte vedtektene er godkjent, legges de ut på vår nettside