Begravelse/Bisettelse

Begravelse/Bisettelse

HVEM SKAL KONTAKTES VED DØDSFALL?

Legen er gjerne den første som kommer til stedet i forbindelse med dødsfallet. Han skriver en erklæring som sendes til lensmannen. Pårørende bør i tillegg ta kontakt med lensmannen.

Soknepresten kontaktes dersom det skal holdes kirkelig begravelse, for å avtale dag og tid for begravelsen. Presten avtaler en samtale med de pårørende.

Gravferd skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Dødsannonse
De pårørende kan sette den opp selv og ringe den inn til avisa, eller få hjelp av begravelsesbyrået. Seremonitidspunkt må ved kirkelig begravelse være avklart med presten og gravplassadministrasjonen på forhånd.

Gravplass
Før du velger gravplass, bør du undersøke om familien allerede har gravplass som kan brukes. Er det behov for ny grav, vil gravplassadministrasjonen vise hvilke plasser det kan velges mellom. Alle har rett på frigrav i 20 år. Dersom det skal settes av plass ved siden av avdødes grav, må man betale festeavgift for denne. Dette må avtales med gravplassadministrasjonen så snart som mulig.

Kremasjon eler Kistebegravelse
Såfremt avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, er det de pårørende som må avgjøre om det skal være begravelse eller kremasjon.

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at dette var i strid med avdødes ønske.

Ved kremasjon blir kisten med avdøde i flyttet til krematoriet etter selve bisettelsesseremonien. Etter kremasjonsprosessen blir asken samlet i en urne som på et senere tidspunkt kan settes ned, enten i et nytt urnegravsted eller i et gravsted familien har fra før. Dette avtales med gravplassadministrasjonen.

Ved kistebegravelse følger man kisten ut på gravlunden umiddelbart etter seremonien, og kisten blir senket i jorden.

Ved både kistebegravelse og bisettelse må man fylle ut skjemaet «Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon». Dette blir ofte utført sammen med begravelsesbyrået. Du kan også laste ned skjemaet her. Ferdig utfylt skjema leveres gravferdsadministrasjonen før seremonien.

Salmer i begravelsen/bisettelsen
Det benyttes som oftest tre salmer i kirken og en på gravplassen.
Prest, kantor/organist er behjelpelig ved valg av salmer ved begravelse. Det er viktig at aktuell kantor/organist blir kontaktet i god tid hvis det skal være med solist eller det er spesielle ønsker.