Urnenedsetting

Urnenedsetting

Urnehallen/Kolumbarium i Steinkjer kapell

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Dersom gravferdsritualet allerede har blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet. Om man planlegger en seremoni med prest/seremonileder, bør de få beskjed om dette. Urnenedsettelse avtales med gravplassadministrasjonen så snart urnen er klar evt. har ankommet kirkevergen (hvis fra annet krematorium).

Retningslinjer for nedsettelse av urner 
Etter kremasjon skal askeurnen oppbevares hos gravplassmyndighetene der hvor urnenedsettelsen skal finne sted.

Urnen kan ikke leveres ut før det foreligger en erklæring fra kirkevergen på stedet hvor urnen skal gravlegges. Urnen blir sendt til kirkevergen. Urnen skal, som hovedregel, ikke leveres ut til de pårørende. Gravlegging av urnen skal skje seinest 6 måneder etter dødsfallet. (§ 12 Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd). Pårørende avtaler tidspunkt for urnenedsettelse med kirkevergen.

Ettersom jordpåkastelse blir gjort under bisettelsen, er det ikke noen formelle krav når det gjelder urnenedsettelse. De pårørende må derfor avtale dette med kirkevergen.

Som hovedregel er det to alternativer for nedsettelse av askeurner: 

  • Urnen settes ned på gravlunden av/med de pårørende i samråd med kirketjener eller gravplasspersonell
  • Kirketjener setter ned urnen på gravlunden uten at de pårørende deltar

Før urnen settes ned må gravsted bestemmes.
Vennligst gi beskjed om familien har et gravsted som skal benyttes eller om dere ønsker et nytt gravsted. Dere er velkommen til å se gravstedet på forhånd. Ved bruk av eksisterende gravsted må dette godkjennes av den som er fester for gravstedet.
Steinkjer gravlund har også minnelund, hvor urner kan settes ned anonymt (OBS! dette er ikke det samme som navnet minnelund).

  • Askespredning 
    Fylkesmannen kan, ut ifra søknad fra personer som har fylt 15 år, gi samtykke til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Dersom avdøde ikke har søkt om askespredning, kan den som sørger for gravferda søke om å få spre asken dersom det er sannsynlig at avdøde ønsket askespredning. Kirkekontoret kan være behjelpelig med søknad. Fylkesmannens vedtak kan påklages til departementet. Urnen leveres inn igjen til kirkekontoret/krematoriet etter at asken er spredt.


Bestill urnenedsetting