Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune

Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune

Vedtatt av Steinkjer kirkelige fellesråd xx.xx.2017

Godkjent av Nidarsos bispedømmeråd: xx.xx.2017

 

§ 1 Gravplasstilhørighet, melding om dødsfall og seremoni

1.1 Det er fri gravplasstilhørighet i Steinkjer kommune, men med mindre det fremmes andre ønsker vil bostedsadresse registrert i folkeregisteret bli lagt til grunn for tilhørigheten.

1.2 Personer på sykehjem, aldershjem, pleiehjem og i trygdeboliger, samt personer som er flyttet etter fylte 67 år, opprettholder den gravplasstilhørighet som de hadde ved flytting.

1.3 I særlige tilfeller kan Steinkjer kirkelige fellesråd dispensere fra bestemmelsene om gravplasstilhørighet.

1.4 Gravlegging kan først skje etter at begjæring om gravlegging er mottatt, jfr. lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 9, 10, 11,12, og normalt innen 10 virkedager etter dødsfall. Urnenedsettelser skjer fortløpende året rundt og senest innen 6 måneder etter gravferdsseremoni.

§ 2 Fredningstid, festetid og gjenbruk

2.1 Gravferdsloven fastslår at alle innbyggere i kommunen har rett til fri grav i 20 år. Dette kalles fredningstiden for en grav, og i denne perioden gjøres regler om gravfred gjeldende. Det er likevel slik at urnenedsettelser i kistegrav kan skje i fredningstiden.

2.2 Fredningstid for kistegrav er 20 år.

Fredningstid for urnegrav er 20 år
Unntak er Beitstad gravplass hvor fredningstid er 40 år (kistegrav og urnegrav)

2.3 Festetiden for grav er 20 år. Jfr. § 3, 2. ledd, om gjenfeste av gravsted. Dette gjelder både urnegrav og kistegrav.

2.4 Ved fredningstidens utløp kan grav gjenbrukes. Kistegrav som kommer inn under §12, 3. ledd i gravferdslovens forskrifter (ikke tillatt gjenbruk), kan likevel brukes til urnegrav.

§ 3 Feste av grav

3.1 Når fredningstiden er ute, kan gravstedet festes videre mot en årlig avgift. Festeperioden er normalt 10 år om gangen. Når det er gått 50 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten etter spesiell tillatelse fra Steinkjer kirkelige fellesråd.

3.2 I god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

3.3 Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall.
To kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Den graven som tas først i bruk i ett gravsted er fri grav (uten festeavgift) i fredningstiden. Det må betales feste for den øvrige graven på gravstedet, også etter at denne er tatt i bruk.

3.4 For feste av gravsted med mer enn to graver må det søkes egen godkjenning til Steinkjer kirkelige fellesråd.

3.5 Urnegrav omfatter normalt plass til 4 urner

3.6 Det gis anledning til å sette ned urner i tidligere brukt kistegrav. Kistegrav har normalt plass til 8 urner

3.7 Det kreves festeavgift for urnegraver etter fredningstidens utløp på den sist nedsatte urne.

§ 4 Anonym urnelund

4.1 Anonyme urnelunder består av anonyme urnegraver hvor plassering kun er kjent av Steinkjer kirkelige fellesråd

4.2 Utforming, beplantning og stell av anonym urneminnelund er Steinkjer kirkelige fellesråd sitt ansvar. Det er ikke tillat for pårørende å foreta beplantning på den anonyme urnelunden.
Blomster, lys og kranser som pårørende bringer med, skal settes på dertil anlagt sted.

4.3 Fredningstid gjelder i anonym urnelund som for graver for øvrig.

§ 5 Grav, gravminne og gravutstyr

5.1 Steinkjer kirkelige fellesråd besørger graven planert og tilsådd etter gravlegging.

5.2 Det er ingen plikt, men en rett å sette gravminne på graven. Det skal bare være ett gravminne på hvert gravsted, men Steinkjer kirkelige fellesråd kan i særlige tilfelle fravike bestemmelsen.

5.3 Fester av grav eller annen ansvarlig for fri grav er eier av gravminne og ansvarlig for at det settes opp iht. gjeldende gravferdslovens forskrifter. Gravminner og/eller annet varig utstyr skal godkjennes av Steinkjer kirkelige fellesråd før oppsetting. Søknad fra fester/ansvarlig med vedlagt målsatt tegning/bilde inkludert eventuelle dekorgjenstander sendes Steinkjer kirkelige fellesråd for godkjenning. Gravminner godkjennes automatisk dersom det er i henhold til gjeldende forskrift og vedtekter.

5.4 På nytt festet gravsted skal gravminnet plasseres sentralt i bakkant av gravstedet eller iht. lokal gravplassplan.

5.5 Utstyr, dekorgjenstander og ev. merking av gravsted må ikke være til hinder for gravplassens vanlige drift. Steinkjer kirkelige fellesråd kan uten varsel ta bort utstyr/dekorasjoner hvor dette er tilfellet. Minnesmerker med dekorgjenstander er å regne som de pårørendes ansvar. Steinkjer kirkelige fellesråd har ikke ansvar for gravminner og dekorgjenstander som blir skadet eller ødelagt ved naturhendinger, hærverk eller tyveri.

Det er ikke tillatt å plassere utstyr/dekorasjoner på baksiden av gravminne

5.6 Gravminner som settes opp uten å være godkjent, blir etter gitt frist fjernet.

5.7 Gravminner skal være forsvarlig sikret, jfr. Gravferdslovens forskrift §24.

5.8 Fjerning av gravminner/sletting av grav før festetidens utløp faktureres fester/ansvarlig.

§ 6 Plantefelt og stell av grav

6.1 Enhver som har ansvar for gravsted har rett og plikt til å stelle gravstedet. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den som har ansvar for graven.

6.2 Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i gravminnets bredde i plan med bakkenivå. Plantefelt kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm målt fra bakkant av gravminnets sokkel.

6.3 Fester kan inngå avtale om opparbeiding og stell av plantefelt med Steinkjer kirkelige fellesråd. Det foreligger egne tilbud og takster for disse tjenestene.

6.4 Vekster skal ikke overstige gravminnets høyde, ikke være bredere enn gravminnets bredde  eller gå ut over plantefeltet. Planting i bakkant av gravminne (baksiden) er ikke tillatt.

Fester er ansvarlig for dette med mindre stellavtale er inngått. Steinkjer kirkelige fellesråd kan beskjære plantninger til tillatte mål og fakturere den ansvarlige for arbeidet.

§ 7 Plantemateriale

7.1 Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller pynting av grav og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være komposterbart.

7.2 Fjerning av gravutstyr, beplantning mv kan på bestilling utføres av Steinkjer kirkelige fellesråd, på festers regning.

§ 8 Avtale om stell av grav

8.1 Fester/ansvarlig for grav kan inngå avtale med Steinkjer kirkelige fellesråd om årlig stell av grav. Avtalen skal være skriftlig og angi kontraktstid og omfanget av stellet i forhold til fastsatte tilbud.

8.2 Avtale om gravstell skjer til den til enhver tid fastsatte betalingssats. Betalingssatser  fastsettes årlig gjennom fellesrådet budsjettvedtak

8.3 Utførelse av gravstell betinger forskuddsbetaling og faktura utsendes tidlig på året og i forkant av at selve gravstellet utføres.

8.4 Det kan unntaksvis avtales forskuddsbetaling for flere år frem i tid. Avtalen løper til forskuddsbetaling er oppbrukt. Restbeløp mindre en tilsvarende enn sats for ett års gravstell (jfr. 8.2) disponeres fritt til generell forskjønning av gravplassene i kommunen.

§ 9 Bevaring av gravminner og gravutstyr

9.1 Gravminner og gravutstyr som er fredet etter kulturminneloven, skal bestå på kirkegården. Det inngås avtale om dette med gravstedets fester og avtalen følger festeforholdet, så lenge gravstedet er i bruk. Etter at feste er opphørt, tilfaller gravminne og utstyr gravplassen og vedlikeholdsplikten ivaretas av Steinkjer kirkelige fellesråd.

9.2 Verneverdige gravminner og annet gravutstyr, ivaretas på gravplassen, etter avtale med fester. Avtalen følger festeforholdet så lenge gravstedet er i bruk.

9.3 Gravplass, eller deler av gravplass, som er automtisk vernet er underlagt spesielle restriksjoner. Ønskes endringer av gravminne eller gravutstyr, må det sendes søknad til Steinkjer kirkelige fellesråd.

§ 10  Bårerom og oppbevaring av kister og urner

10.1 Steinkjer kirkelige fellesråd har bårerom og kjølerom til disposisjon. Ingen har adgang uten tillatelse. For oppbevaring før seremoni kan levering kun skje etter avtale med Steinkjer kirkelige fellesråd.

10.2 Steinkjer kirkelige fellesråd kan fakturere en døgnavgift for kostnadene ved oppbevaring av kiste før seremoni etter de til enhver tid gjeldende takster.

10.3 Steinkjer kirkelige fellesråd oppbevarer urner uten vederlag inntil 6 måneder etter kremasjon er foretatt.

10.4 Urner som skal settes ned ved gravplass i en annen kommune sendes til det kirkelige fellesråd som har ansvar for den aktuelle gravplassen umiddelbart etter kremasjon.

§ 11 Næringsvirksomhet

11.1 Næringsdrivende som på vegne av fester/ansvarlig for grav trenger innpass på gravplassen, i seremonirom eller bårerom for å utføre arbeid, skal innhente godkjenning fra Steinkjer kirkelige fellesråd. Godkjenning kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd §§ 23,24,25 og gravplassvedtektene § 5, 6, 7, 9 og 10.

11.2 Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje i normal arbeidstid (07:30- 15:30) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Dispensasjon kan søkes Steinkjer kirkelige fellesråd.

11.3 All bestilling av tjenester som ønskes utført av Steinkjer kirkelige fellesråd bestilles hos fellesrådets administrasjon.

Ansatte i Steinkjer kirkelige fellesråd kan ikke drive næringsvirksomhet på gravplassene.

§ 12 Orden og verdighet

12.1 På gravplassene skal det være ro og orden. Hunder skal føres i bånd. Små barn må ha følge med, eller være under tilsyn av voksne.

12.2 Det er forbudt å kjøre bil på gravplassene. For nødvendig kjøring kan det søkes Steinkjer kirkelige fellesråd om dispensasjon. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

12.3 Visne blomster, kranser og annet avfall legges på anvist sted eller fjernes fra gravplassen.

12.4 Ingen må gjøre skade på gravsteder, plantninger eller andre anlegg på gravplassen. Skade som påføres andres eiendom, skal straks utbedres av skadevolder. Hvis dette ikke skjer, blir forholdet anmeldt.

§ 13  Ansvar for skade

13.1 Steinkjer kirkelige fellesråd påtar seg ikke oppbevaring av eller ansvar for gravminner/gravutstyr.

§ 14  Delegering til kirkevergen

14.1 Kirkelige fellesråds myndighet etter §§ 1.3, 3, 9,10, 11 og 12 delegeres til kirkevergen.

§ 15  Spørsmål som ikke er nevnt i vedtektene

15.1 Spørsmål som ikke er nevnt i vedtektene, avgjøres av Steinkjer kirkelige fellesråd.

§ 16 Klageadgang

16.1 Enkeltvedtak som er gjort av kirkevergen kan klages inn for Steinkjer kirkelige fellesråd.

16.2 Enkeltvedtak som er gjort av Steinkjer kirkelige fellesråd, kan klages inn for Nidaros bispedømmeråd.